Wijnwagentje
Kaaspers 1
1687 TW Wognum
houder van de webwinkel wijnwagentje.nl
en domeinen wijnwagentje.be en wijnwagentje.com

hierna te noemen: WijnWagentje

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– WijnWagentje: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
– Klant: een wederpartij in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd;
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen WijnWagentje en de Klant;

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WijnWagentje zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van WijnWagentje worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door WijnWagentje ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 WijnWagentje behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 WijnWagentje kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht WijnWagentje niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. WijnWagentje garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
3.7 WijnWagentje is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt WijnWagentje dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.
3.8 WijnWagentje levert geen alcoholhoudende wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de Klant dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 4 Prijzen
4.1 De vermelde prijzen op de website van WijnWagentje zijn inclusief BTW.
4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van WijnWagentje onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. WijnWagentje heeft het recht om de Klant,voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.
4.3 De producten van WijnWagentje worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
4.4 WijnWagentje behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van op de website genoemde prijzen in het voordeel van de Klant.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Herroepingsrecht: de Klant is gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) binnen 7 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit bij aankomst in het magazijn. Een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. De Klant dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail (info@wijnwagentje.nl). Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt de Klant het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de Klant.
5.2 WijnWagentje behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het gerede vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de Klant zijn beschadigd.

Artikel 6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit voorraad. WijnWagentje is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door toedoen van de door WijnWagentje ingeschakelde logistieke partner(s).
6.2 Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Klant nadat WijnWagentje hem heeft verwittigd. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6.3 Opgegeven levertijden van WijnWagentje zijn indicatief. Redelijkerwijs mag worden verwacht dat artikelen uit voorraad binnen drie werkdagen geleverd worden. WijnWagentje is hieraan echter niet gehouden.
6.4 Bij late levering (bijvoorbeeld door tijdelijk beperkte voorraad van een artikel) zal WijnWagentje de Klant per e-mail informeren.
6.5 De Klant is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn van meer dan 1 maand WijnWagentje schriftelijk per aangetekende brief in gebreke te stellen en de overeenkomst te annuleren. WijnWagentje zal daarop het aankoopbedrag terugstorten.
6.6 Indien WijnWagentje aanvullende gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan WijnWagentje ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Bezorgkosten
7.1 Voor het verzenden en bezorgen van de bestelling, wordt een bijdrage in de bezorgkosten in rekening gebracht van  € 4,95 per doos van 6 flessen.
7.2 Bij een bestelling van minimaal 24 flessen of twv € 250,- worden er géén bezorgkosten in rekening gebracht.
7.3 Afhalen van de bestelling kan in de meeste gevallen ook, maar altijd alleen op afspraak. Er worden dan geen bezorgkosten in rekening gebracht. Indien de bestelling wordt afgehaald dient dit bij de bestelling vermeld te worden.

Artikel 8 Garantie
8.1 WijnWagentje garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 De onder 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van zeven werkdagen na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail (info@wijnwagentje.nl) aan WijnWagentje gemeld worden.
8.3 Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.
8.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal WijnWagentje de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, naar keuze van WijnWagentje vervangen of zorgdragen voor vergoeding van kosten. In geval van vervanging verbindt Klant zich reeds nu de vervangen zaak aan WijnWagentje te retourneren en de eigendom daarover aan WijnWagentje terug te verschaffen (Art. 8).
8.5 Onverminderd lid 8.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid.
8.6 Het is mogelijk dat WijnWagentje op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. WijnWagentje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met WijnWagentje is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.
9.2 De Klant mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
10.1 De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten, daaronder mede begrepen “kurk” of “technische mankementen”, behoren binnen zeven werkdagen na levering per e-mail (info@wijnwagentje.nl) aan WijnWagentje te worden gemeld, met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
10.3 Uitsluitend retourzendingen die binnen de garantietermijn zijn aangemeld worden door WijnWagentje geaccepeteerd. De Klant draagt in elk geval de kosten van de retourzending. Na verloop van de garantietermijn is WijnWagentje gerechtigd alle kosten voor vergoeding of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
10.4 Wenst de Klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnWagentje en op de wijze zoals door WijnWagentje aangegeven. De procedure voor retourzending wordt per geval aan de Klant kenbaar gemaakt via e-mail.

Artikel 11 Betaling
11.1 Bij WijnWagentje worden de door Klant verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk behandeld.
11.2 Door een bestelling te plaatsen accepteert de Klant de door WijnWagentje gehanteerde prijzen en leveringsvoorwaarden.
11.3 Betalingen worden verzorgd door betaalmaatschappij Mollie BV met gebruikmaking van het betalingssysteem iDeal. WijnWagentje is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen met de betaalprocedures van Mollie of iDeal, ook niet indien deze leiden tot vertraging in de levering van producten of foutieve verwerking van bestellingen binnen het kader van de webwinkel.
11.4 WijnWagentje verzendt de goederen nadat de betaling door Mollie BV is goedgekeurd. Dit moment kan afwijken van het moment van werkelijke afschrijving van de bankrekening van de Klant en/of bijschrijving op de bankrekening van WijnWagentje.
11.5 Levering vindt doorgaans binnen drie  werkdagen plaats, WijnWagentje is hieraan echter niet gehouden. Late levering is in geen geval reden tot (gedeeltelijke) vergoeding van gedane betalingen.
11.6 Indien een levering onverhoopt niet kan plaatsvinden zal WijnWagentje de Klant hiervan per e-mail berichten en het betreffende aankoopbedrag aan de Klant vergoeden binnen dertig dagen na berichtgeving.

Artikel 12 Vrijwaringen
12.1 De Klant vrijwaart WijnWagentje voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Indien Klant aan WijnWagentje informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Intellectueel eigendom en auteursrechten
12.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door WijnWagentje geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Indien door WijnWagentje geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van WijnWagentje jegens Klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Art.8 “Garantie” is geregeld.
14.2 WijnWagentje is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
14.3 Onverminderd het bovenstaande is WijnWagentje niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Klant.
14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WijnWagentje of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WijnWagentje in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat WijnWagentje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WijnWagentje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WijnWagentje niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WijnWagentje worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.4 Voorzover WijnWagentje ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WijnWagentje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op elke overeenkomst tussen WijnWagentje en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van WijnWagentje of overeenkomsten gesloten met WijnWagentje worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 17 Disclaimer
17.1 Alle op de website van WijnWagentje genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door WijnWagentje zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden pas van kracht na het sluiten van de overeenkomst met de Klant en hebben eerst betrekking op toekomstige overeenkomsten.
17.2 WijnWagentje registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Dit bestand zal nimmer worder gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de overeenkomst, noch zal dit bestand ter beschikking worden gesteld aan derden.
17.3 De website van WijnWagentje en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist.
17.4 WijnWagentje sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. WijnWagentje onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. WijnWagentje geeft echter geen garantie inzake technische onvolkomenheden. Evenmin kan WijnWagentje garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Klant vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere voor de door Klant gebruikte computer(s) schadelijke toepassingen. De Klant dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 18 Privacy
18.1 Voor de verkoop van onze producten heeft WijnWagentje de naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventuele andere voor de overeenkomst gebruikelijke gevens nodig. WijnWagentje gebruikt deze informatie voor facturering en levering van de geselecteerde producten en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen.
18.2 Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt WijnWagentje zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. WijnWagentje kan de gevens van de Klant niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.
18.3 Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat WijnWagentje de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan WijnWagentje strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van WijnWagentje, de beheerders, toegang heeft tot deze servers.
18.4 De Klant kan zich kostenloos en vrijblijvend aanmelden voor de nieuwbrief van WijnWagentje. Indien de Klant geen prijs (meer) stelt om op de hoogte te worden gehouden van voor hem interessante informatie en aanbiedingen, dan kan hij dit aan WijnWagentje kenbaar maken door een e-mail te sturen via de link in de laatst toegezonden nieuwsbrief.
18.5 Een Klant die zijn of haar beoordeling over een door WijnWagentje aangeboden product heeft ingezonden voor plaatsing op de website van WijnWagentje, geeft daarmee tevens toestemming tot het doen vermelden van voornaam en plaatsnaam bij zijn of haar ingezonden tekst. De klantenbeoordelingen kunnen door WijnWagentje worden bewerkt om binnen de schrijfstijl van de overige teksten op haar website te passen, echter zonder daarbij de wezenlijke inhoud ervan te wijzigen. Klant is gerechtigd tegen de plaatsing van zijn of haar eigen beoordeling bezwaar te maken. WijnWagentje is verplicht in een dergelijk geval de betreffende tekst te verwijderen.

Artikel 19 Diversen
19.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met WijnWagentje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WijnWagentje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
19.2 WijnWagentje is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

(einde document)